ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

Университет „ Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас

8010 гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1

обявява конкурс за длъжността „счетоводител/оперативен”

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  • завършено висше икономическо образование- ОКС „Бакалавър”
   /направление“Счетоводство и контрол“/ „Финанси“/ „Икономика“/
  • професионален опит: три години по специалността, в бюджетната сфера е предимство.
 2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
  • познаване на Закона за счетоводството;
  • работа с фискално устройство/ парични средства.
 3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
  • владеене на WORD и EXCEL;
  • работа с ПП Конто и ПП Омекс е предимство.
 4. Начин за провеждане на конкурса- по документи и събеседване.
 5. Необходими документи за участие в конкурса:
  • заявление за участие в конкурса;
  • автобиография;
  • копие от документи, удостоверяващи завършено образование;
  • копие от трудовата книжка, удостоверяващи професионалния опит.
 6. Място за подаване на документите- деловодството на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов”  №1.
 7. Краен срок за подаване на документите за участие в конкурса- един месец, считано от датата на публикуване на обявата.

За информация: (056)715725, 716420             Заповед № РД-351/25.10.2022г.