Проект проект N: BG05M2OP001-1.002-0011-C01 с наименование „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ открива процедура за избор един изследовател R1, както следва: