Конкурс за попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.001-0004C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“