Електроника - широк профил

За специалността

Основна цел на обучението на магистрите от специалността " Електроника" е, те да бъдат подготвени като конструктори, технолози и ръководители на производствени и изследователски колективи в областта на електрониката. Това включва задълбочени познания, и практически умения в области като електронни елементи, полупроводникови прибори, интегрални схеми и хибридни микромодули и др.
В първия семестър се изучават дисциплини, даващи базови знания за електрониката.

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер

квалификационна характеристика 2018 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2020 г.

Задочна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2020 г.

Реализация

  • Инженер 
  •