Индустриален мениджмънт

За специалността

Завършилите специалността са предназначени за производствено-технологична и организационно-управленска дейност в областта на химията, технологията и управлението на производството в промишлеността, в съответствие с получената специализация. Те могат да работят като функционални специалисти, линейни ръководители във фирмите на отрасъл промишленост, в техните поделения и структурни звена или да заемат мениджърски длъжности. Обучението по специалността се извършва в две степени “бакалавър” и “магистър”. Завършилите образователно –квалификационна степен бакалавър получават професионална квалификация “Инженер-мениджър” и могат да продължат образованието си в магистърска степен. Завършилите магистърска степен получават професионална квалификация “Магистър по Индустриален мениджмънт”.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер-мениджър

Квалификационна характеристика 2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2022

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2022

Реализация