Маркетинг

За специалността

Специалността „Маркетинг” подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на маркетинга, маркетинговите изследвания, пазарните проучвания, изпълнение на маркетингови планове и програми. Подготовката на студентите се осъществява чрез академични фундаментални, специални, избираеми и факултативни дисциплини. Учебният план за специалността е адаптиран към сходни учебни планове на водещи университети в България, Европа и САЩ. Завършилите специалността усвояват солидни теоретични знания в сферата на маркетинга, придобиват умения и практически навици, които им позволяват да работят в условията на динамична пазарна среда и глобализация на бизнеса. Успешно завършилите се реализират като маркетингови мениджъри, експерти и консултанти по маркетинг, специалисти по рекламна и PR дейности, по стопанска логистика и управление на продажбите в държавни и частни предприятия. Обучението по специалността се осъществява от висококвалифициран академичен персонал, както и от водещи специалисти от стопанската практика.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Икономист

Квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2021 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2021 г.

Реализация