Българска филология

Обучението по специалност „Българска филология”, образователно-квалификационна степен „бакалавър”, осигурява базова широкопрофилна подготовка, включваща овладяване на теоретични знания в областта на историята и съвременното състояние на българския език и българската литература, основни знания в областта на европейските, славянските и руската литература и придобиване на практически умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип, както и задължителен минимум от теоретични познания и практически умения в областта на преподаването на български език и литература в средното училище. Завършилите получават професионална квалификация “филолог и учител по български език и литература”. Получената подготовка им позволява да се реализират като преподаватели в средните и висшите училища, редактори, коректори, сътрудници в средствата за масова информация и издателствата, сътрудници в библиотеки, архиви, музеи, обществени институции и др.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Филолог и учител по Български език и литература

Квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2022

Реализация

  • Филолог
  • Лингвист
  • Преводач
  • Преводач, жестомимичен превод
  • Преводач-редактор
  • Учител