Химични технологии

За специалността

Студентите, които се обучават по специалност  „Химични технологии”, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, завършват обучението си с професионална квалификация „инженер-химик”.

Основната цел на обучението е да се подготвят квалифицирани и широкопрофилни специалисти по химични технологии. Образователната програма „Химични технологии” отговаря на потребностите от инженер-химици на предприятията от химическата промишленост.

Подготовката на специалистите включва придобиването на задълбочени познания в областта на :

  • Неорганичните химични технологии, като производството на керамика, стъкло, строителни свързващи вещества, киселини, основи, фосфорни и азотни минерални торове, калцинирана сода, водоподготовка и пречистване на отпадъчни води;
  • Органични химични технологии, като нефтопреработване и нефтохимия, основен и фин органичен синтез, в областта на полимерната индустрия и сродните с тях предприятия.

Възможности за професионална реализация на инженер-химици, завършили специалността:

  • В производствено-технологически и проектно-конструкторски звена и лаборатории;
  • В заводите за производство на минерални киселини, торове и индустриални газове; в стъкларските, керамичните и циментовите заводи, както и във водоподготвителни и водопречиствателните станции в промишлеността, селското стопанство и в бита;
  • В компании, занимаващи се с добиване, транспорт и съхранение на нефт и газ, в нефтопреработвателни комбинати, в предприятия на основния и фин органичен синтез, както и в пластмасовата и полимерната индустрия, включително и в предприятията за рециклиране на полимерите и полимерните материали.

 Образователно квалификационна степен - Бакалавър

 Професионална квалификация - Инженер-химик

 квалификационна характеристика 2020

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020

Реализаци