Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Бакалавър

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър по туризъм

Квалификационна характеристика 2020 

Квалификационна характеристика 2021

Форма на обучение и учебен план

Задочна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2020

учебен план 2021

Реализация