Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

За програмата

Обучението по докторска програма "Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника" се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма.  Продължителността на обучение е 3 години в редовна и четири години в задочна или самостоятелна форма на обучение. Обучението завършва със защита на докторска дисертация.

Основна цел на обучението е изграждане на висококвалифицирани учени в областта на електрониката, автоматиката и изчислителната техника чрез надграждане и обогатяване на знанията, получени от обучаемите при завършването на образователно-квалифакационните степени "бакалавър" и "магистър" по специалности "Електроника" и "Компютърни системи и технологии".

Научна специалност - Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

Професионално направление - 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

квалификационна характеристика - 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност:  3 години

учебен план 2021 г.

Задочна - Продължителност: 4 години

учебен план 2021 г.