Неорганична химия

За програмата

Обучението на докторанти по докторската програма „Неорганична химия” в Университета „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас е планирано да се извършва в Катедра „Неорганична и аналитична химия“ към Факултета по природни науки (ФПН) съгласно мисията, стратегията, целите, приоритетите и добрите традиции на Университета при пълно спазване на нормативната база. Тематиката на предлаганата докторска програма е съобразена с приоритетните научни направления в катедра „Неорганична и аналитична химия“ и на ФПН. Академичният състав на катедрата, както и привлечените преподаватели от катедра „Физикохимия и органична химия“ и Централната научноизследователска лаборатория на Университета, разполагат със съответния потенциал да осигурят необходимите условия за успешно реализиране на докторската програма. Качеството на обучението ще се осигурява според утвърдените практики в Университета. Правилниците за устройство и дейност гарантират спазването на академичните свободи и нетърпимост към дискриминация. За управление на правата на интелектуална собственост при научните разработки е създаден и приет Правилник за защита и използване на интелектуалната собственост. Комисията по етика следи за спазване на научните и етичните аспекти в отношенията между ръководител и докторант, осъществява системен контрол срещу плагиатство, изпитни измами, както и защитава престижа на Университета.

Научна специалност - Неорганична химия

Професионално направление - 4.2 Химически науки

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност:  3 години

учебен план 2020 г.

Задочна - Продължителност: 4 години

учебен план 2020 г.