Екология и опазване на околната среда

За програмата

Предлаганата докторска програма е насочена към изследвания в направленията екология, опазване на околната среда, замърсяване на въздуха и въздействие върху околната среда, замърсяване на водите и въздействие върху околната среда, замърсяване на почвите и въздействие върху околната среда, които са сред приоритетни научни направления в катедра „Екология и опазване на околната среда“ към ФПН. Документацията е в съгласие с възприетите в Университета стандарти. Квалификационната характеристика на докторската програма показва ясно целите и мотивите за нейното разработване, очакваните резултати от нейното осъществяване и възможностите за реализиране на завършилите докторантурата. Необходимо е общият учебен план на докторантите по „Екология и опазване на околната среда“ да се прецизира, като се увеличи броя на изборните тематични курсове в областта на разработваните дисертации. Специфичните процедури за наблюдение, контрол и оценка на състоянието на документацията възприети в Университета „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще се съблюдават и при реализиране на докторската програма по „Екология и опазване на околната среда”. Благодарение на контактите и неформалните сътрудничества на Катедра „Екология и опазване на околната среда“ с академични структури в страната и чужбина, както и участието на ФНП по програма Еразъм+, предлаганата докторска програма има потенциал да подсигури възможност за професионална мобилност на докторантите. 

Научна специалност - Екология и опазване на околната среда

Професионално направление - 4.2 Химически науки

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност:  3 години

учебен план 2020 г.

Задочна - Продължителност: 4 години

учебен план 2022 г.