Технология на силикатите, свързващите вещества и трудно топимите неметални материали

За програмата

Обучението по докторска програма "Технология на силикатите, свързващите вещества и трудно топимите неметални материали" се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма.  Продължителността на обучение е 3 години в редовна и четири години в задочна и самостоятелна форма на обучение. Обучението завършва със защита на докторска дисертация.

Основна цел на обучението е подготовката на висококвалифицирани специалисти за научноизследователска и научно-преподавателска дейност в областта на технологията на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали със задълбочена фундаментална и професионална компетентност за научноизследователска и преподавателска дейност в областта, способни да решават научни и учебни задачи.

Научна специалност - Технология на силикатите, свързващите вещества и трудно топимите неметални материали

Професионално направление - 5.10 Химични технологии

квалификационна характеристика - 2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност:  3 години

учебен план 2022 г.

Задочна - Продължителност: 4 години

учебен план 2022 г.