Технология за пречистване на водите

За програмата

Обучението по докторска програма "Технология за пречистване на водите" се осъществява в редовна и задочна форма.  Продължителността на обучение е 3 години в редовна и четири години в задочна форма на обучение. Обучението завършва със защита на дисертационен труд пред Научно жури..

Докторската програма е разработена съгласно изискванията и разпоредбите на ЗВО, ЗЗРАС и ППЗРАС от обучаващия хабилитиран състав на преподавателите. Обучението на всеки докторант се извършва по индивидуален учебен план, съобразен с избраната тема за докторска дисертация. В него подробно, по години и месеци, се отбелязват задължителните научни изследвания, проучване на литература, провеждане на експеримент, участие в докторантски и други научни конференции, публикуване на необходимите публикации по темата на дисертационния труд и др. Основният акцент в програмата е баланса между образователната и научната компонента на докторантурата, които са основна предпоставка за постигането на целите на обучението

Научна специалност - Технология за пречистване на водите

Професионално направление - 5.10 Химични технологии

квалификационна характеристика - 2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност:  3 години

учебен план 2022 г.

Задочна - Продължителност: 4 години

учебен план 2022 г.