Предучилищна и начална училищна педагогика

За програмата

Обучението по докторска програма "Предучилищна и начална училищна педагогика" се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма.  Тя е предназначена за завършили ОКС "Магистър". Докторска степен се придобива след обучение от 3 години за редовна и самостоятелна форма и четири години в задочна форма на обучение. Формата на завършване е защита на дисертационен труд пред научно жури.

Цел на обучението е подготовката на висококвалифицирани научни кадри с фундаментален професионален опит в научноизследователската и преподавателската дейност в сферата на предучилищната и началната училищна педагогика, с методологически опит в анализиране на резултатите от научно изследване в областта педагогиката, с професионални умения и компетенции за организация и управление на познавателния процес в детската градина и на учебния процес в началното училище; за използване на съвременни форми, методи и средства в обучението и възпитанието на децата и учениците; за прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на ученици в институционална образователна среда.

Докторска програма - Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионално направление - 1.2 Педагогика

квалификационна характеристика - 2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност:  3 години

учебен план 2022 г.

Задочна - Продължителност: 4 години

учебен план 2022 г.