Организация и управление на производството (индустрията)

За програмата

Обучението по докторска програма "Организация и управление на производството (индустрията)" се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма.  Продължителността на обучение е 3 години в редовна и четири години в задочнаформа на обучение. Обучението завършва със защита на докторска дисертация.

Основните цели на обучението по докторската програма включват:

  • развитие на специализирани знания с най-висока степен на сложност, позваляващи критичен анализ и генериране на оригинални идеи, с които се разширяват съществуващите знания в областта на организацията и управлението на производството;
  • развитие на умения за решаване на комплексни проблеми в научните изследвания и практиката на организацията и управлението на производството, прилагане на иновативно мислене с цел подобряване на съществуващите концепции, методи и модели на организация и управление на производството.

Докторска програма - Организация и управление на производството (индустрията)

Професионално направление - 3.7 Администрация и управление

квалификационна характеристика - 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност:  3 години

учебен план 2021 г.

Задочна - Продължителност: 4 години

учебен план 2021 г.