Здравен туризъм - широк профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Здравен мениджър в туризма

квалификационна характеристика 2023 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2023 г.

Задочна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2023 г.

Реализация