Електротехника - широк профил

За специалността

Основна цел на обучението на магистрите от специалността "Електротехника" е да бъдат добре подготвени специализирани кадри за решаване на специфичните проблеми и модернизиране на многообразните електротехнологии, енергоснабдяването на промишлеността и бита, в зависимост от съвременните изисквания, поставени от ЕС. Това включва задълбочени познания и практически умения в области като теоретичната и приложната електротехника, електротехническите и електротехнологичните системи и съоръжения (електрически машини, електрически апарати, електрически задвижвания, комплектни устройства и агрегати, електротехнологични машини, апарати и системи, битови, транспортни и други съоръжения и системи), производствени и поточни линии в промишлеността и др.

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Електроинженер

квалификационна характеристика 2018 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2018 г.

учебен план 2023 г.

Задочна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2018 г.

учебен план 2023 г.

Реализация

  • Електроинженер 
  •