Биотехнологии

За катедрата

Основната цел на катедра “Биотехнология” към Университета “Проф. д-р Асен Златаров“ е чрез естеството на изучаваните дисциплини да се обучат кадри, които да бъдат водещи фигури както в академичните среди, така и в индустриалната сфера. Катедрата разполага със съвременна апаратура, необходима да за обучаването на студентите. Ние осигуряваме благоприятна среда, в която научната работа и образованието вървят ръка за ръка с интегрирането в индустриалната среда.

Мисията на профилиращата катедра “Биотехнология” е да подготвя висококвалифицирани, конкурентноспособни специалисти в областта на биотехнологиите, да развива научно-преподавателски потенциал, да осъществява сътрудничество с университети и други институции на национално и международно ниво.

Катедрата получи програмна акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за обучение по образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” на специалност Биотехнологии и по образователна и научна степен “доктор” по научна специалност Технология на биологично активните вещества.

Катедрата е основана през 1991 година благодарение на усилията на първия ръководител катедра доц. Блага Шопова.

Ръководство

доц. д-р Явор Иванов

Ръководител-катедра
0885 582 887
100 ОК
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

бул. "Проф. Яким Якимов" No 1, Бургас 8010

Ръководител катедра: доц. д-р Явор Иванов

0885582887

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни направления

Научно-изследователската дейност в катедрата се развива в неразривна връзка с учебния процес и спомага за неговото непрекъснато усъвършенстване. За нас е голямо предизвикателство създаването и въвеждането на нови технологии за получаване на различни биопродукти, за създаване на ензимни и имунобиосензори за контрол на качествата и безопасността на храни и води, за изучаване на метало-пептидните комплекси и за решаването на проблеми, свързани със замърсяването на околната среда.

Основните научни направления в които се извършва изследователската дейност са следните:

  1. Получаване на имобилизирани биологично-активни вещества и приложение за контрол и безопасност в хранителната промишленост, екологията и медицината]
  2. Получаване на имобилизирани микробни клетки и приложение за биодеградация и биотрансформация на токсични компоненти]
  3. Получаване на имобилизирани катализатори за окисление на алкени с органични хидропероксиди]
  4. Получаване на комплекси между аминокиселини, пептиди и белтъци с тежки метали.

Успешно развитие са наблюдава в областта на международното сътрудничество. По линията на програмата „Еразъм“ се провежда двустранен обмен на наши специалисти от специалност Биотехнологии, Университет „проф. д-р А. Златаров“ и специалисти от Медицински университет, Неапол, Италия. Съществува и двустранно сътрудничество за научно-изследователска работа между нашата специалност и Фудан Университет, Шанхай, Китай и Екологичен институт, Ченая, Индия.

Резултатите от изследванията са публикувани в стотици научни статии, представени са в доклади и съобщения на наши и международни научни форуми.

Голяма част от дипломираните инженери по биотехнология са назначени на работа, която съответства на квалификационната им характеристиката. Основно абсолвентите се назначават като технолози, ръководители на смени и звена, научни работници в биотехнологичните фирми или като мениджъри по качество в предприятията от ХВП. Уменията и знанията които са получили нашите колеги са им дали възможност да развият и успешен собствен бизнес.

Ако погледнем към бъдещето на обучението в областта на биотехнологиите в Университет „Проф. д-р А. Златаров“ и реализацията на кадрите с увереност можем да кажем, че специалността ще заема своето подобаващо и стабилно място в структурата на Университета. Съвременното утвърждаване на биотехнологиите като един от приоритетните отрасли на икономиката не само в България и Европа, но и в световен мащаб, откриват нови простори за научна и преподавателска дейност.