Чужди езици

За катедрата

Катедра „Чужди езици“ (бивш Департамент по езиково обучение, основно структурно звено на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ до 2021 г.) осигурява обучението по чужд език на студентите от всички специалности на университета в ОКС Професионален бакалавър, ОКС Бакалавър, ОКС Магистър и ОКС Доктор.

Катедрата провежда обучение по английски, немски, френски и руски език.

Основната цел на Катедрата е да организира чуждоезиковото обучение така, че да отговаря на изискванията на динамично променящата се среда във високотехнологичния 21 век, да изгражда у студентите знания, умения и компетентности по чужд език, които да им гарантират успешна професионална реализация, а също и мобилност в рамките на европейските програми за международно сътрудничество.

Ръководство

Контакти

Адрес: 8010 гр. Бургас

Бул. ”Проф. д-р Якимов” 1

Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”

Катедра „Чужди езици“

Обучение

Мисията на Катедрата е да осигурява високо качество на обучението по чужди езици като формира висококвалифицирани специалисти, които да бъдат конкурентоспособни в условията на интернационализация на съвременния живот.

Образователни направления:

 • Специализирано чуждоезиково обучение в областта на хуманитарните науки;
 • Специализирано чуждоезиково обучение в областта на природонаучните дисциплини;
 • Специализирано чуждоезиково обучение в областта на техническите дисциплини и ИКТ;
 • Специализирано чуждоезиково обучение в областта на медицината и здравеопазването;
 • Специализирано чуждоезиково обучение в сферата на туризма;
 • Езикознание и литературознание за педагози от предучилищна и начална образователна степен;
 • Методика на обучението по чужд език.

Квалификационни направления и курсове:

 • Чуждоезикова квалификация на педагози от предучилищна и начална образователна степен за придобиване на правоспособност за преподаване на чужд език;
 • Чуждоезикова квалификация и курсове за нефилолози на нива от А1 до С1 от Общата европейска езикова рамка;
 • Чуждоезикова квалификация и курсове по “специализиран език”.

Научни направления

 • Методика на специализираното чуждоезиково обучение;
 • Общо и сравнително езикознание;
 • Приложна лингвистика;
 • Лингвокултурология;
 • Странознание и междукултурни контакти;
 • Дистанционно обучение по чужди езици и ИКТ в образованието.

Академичният състав на Катедрата участва в различни международни проекти по линия на програмите на Европейския съюз. Тясно сътрудничество по програма Еразъм+ и в рамките на двустранни договори се осъществява с университети от Австрия, Германия, Франция, Обединеното кралство, Финландия, Полша, Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Латвия, Португалия и др.