Технически колеж

Специалности

ОКС Професионален Бакалавър

5.1 - Машинно инженерство

Машиностроене и уредостроене

Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника

5.2 - Електротехника, електроника и автоматика

Автомобилна електроника

Електротехника

5.3 - Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи и технологии

5.5 - Транспорт, корабоплаване и авиация

Транспортна техника и технология