Професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление на производството (Стопанска логистика и предприемачество)“

Кандидати: гл. ас. д-р Адиле Мустафова Димитрова                

Обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2023 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление на производството (Стопанска логистика и предприемачество)“, обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2023 г.

1. Авторска справка (резюмета) на научните трудове на гл. ас.д-р Адиле Мустафова Димитрова
2. Рецензия от проф. д-р Миглена Петрова Темелкова-Бакалова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Велика Бинева Бинева
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. д-р Галина Георгиева Куртева
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Ивайло Цветанов Стоянов  -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Миглена Димитрова Ангелова -
на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Нели Иванова Николова -
на български и английски език - външен член