Професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология на природните и синтетични горива“

Кандидати: гл. ас. д-р Милена Петкова Димитрова            

Обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2023 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология на природните и синтетични горива“, обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2023 г.

1. Авторска справка на научните трудове на гл. ас. д-р Милена Петкова Димитрова
2. Рецензия от проф. д-р Магдалена Събева Миткова - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Сибел Илханова Ахмедова
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дн Станислава Цанкова Ташева
- на български и английски език - външен член
5. Становище от доц. д-р Силвия Игорова Лаврова  -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Севдалина Христова Турманова -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Добромир Иванов Йорданов -
на български и английски език - вътрешен член