Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Офталмология“

Кандидат: д-р Йордан Георгиев Йорданов, дм

Обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Офталмология“, обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

1. Авторска справка на д-р Йордан Георгиев Йорданов, дм
2. Рецензия от проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. д-р Валентин Константинов Василев, дм
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Александър Хуго Оскар, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Атанас Димитров Калайджиев, дм
- на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Елена Атанасова Мермеклиева-Хараланова, дм -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 22.03.2022 г.