Професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“

Кандидат: гл. ас. Катя Ефтимова Попова

Обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

1. Резюмета на научните трудове на гл. ас. Катя Ефтимова Попова
2. Рецензия от проф. Биянка Любчова Торньова, дп - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. Галина Стамова Чанева, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Христина Танчева Милчева, дп -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. Албена Николаева Андонова, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. Галина Янкова Терзиева, дп -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 10.03.2022 г.