Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“

Кандидат: доц. д-р Илия Димитров Попов, дм

Обявен в ДВ, бр. 13/14.02.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“, обявен в ДВ, бр. бр. 13/14.02.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Илия Димитров Попов, дм
2. Рецензия от проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Диана Христова Йонова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Боряна Делийска, дмн
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Борис Илиев Богов, дм
- на български и английски език- външен член
7. Становище от проф. д-р Искрен Коцев, дмн -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Емил Павлов Кумчев, дм
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 11.05.2020 г.