Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“

Кандидат: доц. д-р Минко Господинов Минков, дм

Обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Минко Господинов Минков, дм
2. Рецензия от проф. д-р Даниел Василев Костов, дмн - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, дн - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм - външен член
5. Становище от проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн - външен член
6. Становище от проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн - външен член
7. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм - външен член

Дата на публикуване на сайта 26.09.2019 г.