Професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по български език и литература в детската градина и началното училище)

Кандидат: гл. ас. д-р Пенка Кръстева Вълчева

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по български език и литература в детската градина и началното училище), обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на гл. ас. д-р Пенка Кръстева Вълчева
2. Рецензия от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Мариана Асенова Балабанова
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дпн Лучия Малинова Ангелова  
- на български  и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Румяна Йорданова Папанчева  -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Екатерина Георгиева Чернева -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Красимира Атанасова Димитрова -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Дечко Митев Игнатов -
на български и английски език - вътрешен член