Рецензии, становища и автореферат на тема „Технологични възможности за възстановяване на ресурсите от отпадъчни потоци”, докторска програма "Технология за пречистване на водите", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Мая Богданова Станчева
Научни ръководители:
проф. д-р Валентин Андреев Ненов
доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Мая Богданова Станчева
3. Рецензия от доц. д-р Богдан Стоянов Бонев - пенсионер - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Любка Георгиева Атанасова - на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Ирина Славова Рибарова  - на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Анна Костадинова Симеонова - на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Благовеста Николаева Мидюрова - на български и английски език - вътрешен член

Заседание на научното жури - 24 февруари 2023 г. от 13 ч. в заседателна зала на Блок 1 и на електронна връзка 
https://jitsi.uniburgas.bg/Maya_Stancheva_24022023