Рецензии, становища и автореферат на тема „Оползотворяване на фаялит от „Аурубис България” – Пирдоп”, докторска програма "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Иван Дончев Градинаров
Научни ръководители:
доц. д-р Димитър Петров Георгиев
доц. д-р Димитър Русев Русев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Иван Дончев Градинаров
3. Рецензия от проф. д-р Ирена Георгиева Марковска - Минова - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Георги Евгениев Чернев - външен член
5. Становище от доц. д-р Анна Дякова Станева  - външен член
6. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
7. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 07.10.2021 г. от 13 ч. в Заседателна зала на Блок 1

Дата на публикуване на сайта 15.09.2021 г.