Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване замърсяването с пътен нанос по основни и второстепенни транспортни артерии в град Бургас ”, докторска програма "Екология и опазване на околната среда", професионално направление 4.2. Химически науки, област от висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, инж. Димитринка Славова Иванова
Научни ръководители:
доц. д-р Александър Николов Димитров
доц. д-р Йорданка Цанкова Ташева

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Димитринка Славова Иванова
3. Рецензия от проф. дн Пантелей Петров Денев - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Даниела Симеонова Тонева - на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. дхн Христомир Йорданов Христов - на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Милен Пейчев Тодоров - на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Благовеста Николаева Мидюрова - на български и английски език - вътрешен член

Заседание на научното жури - 04 ноември 2022 г. от 13 ч. в зала 103 на Блок 1

Дата на публикуване на сайта 17.10.2022 г.