СУ - Администрация и управление в публичния сектор - 2 семестъра

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър по стопанско управление

Квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2021

Задочна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2021

Реализация