Здравен мениджмънт - тесен профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Здравен мениджър

квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1,5 години/3 семестъра

учебен план 2022 г.

Задочна - Продължителност: 1,5 години/3 семестъра

учебен план 2022 г.

Реализация

  • началник отдел администрация;
  • ръководител здравословни и безопасни условия на труд;
  • ръководител, лаборатория;
  • директор, здравно заведение;
  • директор/управител/ръководител, лечебно заведение.