СУ - Управление и развитие на човешките ресурси - широк профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър по стопанско управление

валификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2021

Задочна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2021

Реализация