Екология и опазване на околната среда

За СПЕЦИАЛНОСТТА

Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като на завършилите се присъжда професионална квалификация “еколог”. По време на обучението си специалистите получават фундаментални знания по математика, информатика, физика, химия, биология и биохимия. Запознават се с основните механизми за замърсяване на почвите, въздуха и водите, както и технологиите за тяхното пречистване. На тази база се формират практически и теоретически знания по управление на отпадъците, качеството на въздуха и водите. Завършилите тази специалност се подготвят за работа като специалисти и ръководители на различни нива в системата на Министерство на околната среда и водите, в научно –изследователски и проектантски институти, конструкторски бюра, като експерти по разработване на оценки за въздействието върху околната среда на проекти на промишлени предприятия, градоустройствени планове и действащи обекти, като изпълнителски и ръководни кадри в отделите по екология и опазване на околната среда във фирми, промишлени предприятия и общински органи на властта.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Еколог

квалификационна характеристика 2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност:  4 години/8 семестъра

учебен план - 24.11.2022 г.
учебен план - 24.02.2022 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план - 24.11.2022 г.
учебен план - 24.02.2022 г.

Реализация

  • Еколог
  • Научен работник, екология
  • Съветник, екология
  • Одитор, екология
  • Консултант, екология
  • Изследовател, екология
  • Експерт, консервация на околната среда
  • Анализатор, качество на водата
  • Анализатор, замърсяване на въздуха