Одит-протоколи

Учебна година Одит протоколи
2022/2023

Доклад за извършен одит за актуализация на учебна документация за образователните програми към ФПН

Доклад за извършена проверка, относно спазване на изискванията за провеждане на изпитна сесия

Доклад за извършена проверка, относно своевременното нанасяне на оценките от зимната изпитна сесия във ФПН в протоколите и главната книга

Доклад за проведена проверка, относно готовността на материално-техническата база на ФПН за провеждане на учебен процес

Доклад, извършена проверка относно спазването на седмичната програма на учебните занятия в периода на провеждане на електронно обучение

2021/2022

Одит за нанасяне на оценките от зимната изпитна сесия във ФПН

Одит за спазване на изискванията за обучение на докторанти във ФПН

Одит относно спазване на приетите процедури за актуализация на учебна документация за образователните програми към ФПН

Доклад за извършена проверка относно спазването на седмичната програма на учебните занятия в периода на провеждане на електронно обучение

Доклад за проведена проверка, относно готовността на материално-техническата база на ФПН за провеждане на учебен процес

2020/2021

Доклад, относно одит за спазване на разписанието за провеждане на редовна лятна изпитна сесия 2021 г.

Доклад, относно одит за спазване на времето за провеждане на консултации за студенти

Доклад, относно одит за готовност на профилиращите катедри за обучение на докторанти

Доклад, относно одит за спазване на седмичната програма на учебните занятия, в периода на извънредно положение 13.03-13.05 2020 г.

Доклад, относно одит за съхраняване на катедрените архиви във ФПН

Доклад oтносно одит за готовността на катедрите от ФПН за провеждане на обучение в електронна среда през зимния семестър на учебната 2020/21 година

2018/2019

Доклад за извършена проверка относно своевременното нанасяне на оценките от зимната изпитна сесия във ФПН в протоколите и главната книга

Доклад за извършена проверка относно спазването на седмичната програма на учебните занятия

Доклад за проведена проверка относно съблюдаването на правилата за безопасност при провеждане на лабораторни упражнения във ФПН

2017/2018

Доклад за проведена проверка на учебна документация

Доклад за проведена проверка относно ефективността на използване на мултимедийната техника във ФПН

Доклад за извършена проверка относно спазването на седмичната програма на учебните занятия

Доклад за проведена проверка относно готовността на материално-техническата база на ФПН за провеждане на учебен процес

2016/2017

Доклад за проведен одит за спазването на седмичната програма на учебните занятия - 9.-11.05.2017 г.

Доклад за проведен одит за спазването на седмичната програма на учебните занятия - 12.01.2017 г.

Доклад за проведен одит на учебна документация

Анкети

Учебна година 2020/2021
Учебна година 2016/2017

Проучване мнение на студентите от ФПН относно качеството на обучението

Aнкетa относно степента на удовлетвореност от преподавателския състав за специалност ЕООС ОКС „Балаклавър”, ФПН

Анкета 10 - Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за учебната документация на специалност „Химия”

Анкета 9 - Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за випускниците от специалност „Химия”

Анкета 9 - Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за випускниците от специалност EООС

Анкета 8 - Проучване мнението на завършили студенти от Факултет по природни науки, специалност ЕООС, за реализацията им след придобиване на висше образование

Анкета 4 - Проучване на студенти, завършващи специалност ЕООС, ФПН, уч. 2016/2017 г.

Анализи

Учебна година  Анализи
2022/2023

 Анализ на кандидатстудентската кампания и приема на студенти във ФПН за 2022/2023 учебна година

2021/2022

Анализ на успеваемостта и участието в научноизследователска дейност на студентите от ФПН за учебната 2021-2022 г.

Анализ на кадровото обезпечаване на учебния процес във ФПН за учебната 2021-2022 г.

Анализ на показателите на ФПН в „Рейтинговата система на висшите училища в България“, в сравнение с други ВУ в направление "4.2 Химически науки"

Анализ на кандидатстудентската кампания и приема на студенти във ФПН за 2021/2022 уч. година

2020/2021

Анализ на кандидатстудентската кампания и приема на студенти във ФПН за 2020/2021 уч. година

2019/2020 Анализ на кандидатстудентската кампания и приема на студенти във ФПН за 2019/2020 уч. година
2018/2019

Анализ на научноизследователската дейност на академичния състав на ФПН за 2017, 2018 и 2019

Анализ на кандидатстудентската кампания и приема на студенти във ФПН за 2018/2019 уч. година

2017/2018 Анализ на кандидатстудентската кампания и приема на студенти във ФПН за 2017/2018 уч. година
2016/2017

Анализ на кадровата обезпеченост на учебния процес и аудиторна заетост на преподавателите от ФПН

Информация за състоянието на материално-техническата база на ФПН, обезпечаваща процеса на обучение

Мерки

Учебна година  Мерки
2021/2022

Протокол от среща на докторантите от ФПН с деканското ръководство, проведена на 28.01.2022 г.

2020/2021

СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ ФПН

Публична лекция на тема „Химично и геохимично моделиране. Теория и практика“

2019/2020 Публична лекция на тема „Слънчевата радиация за община Бургас“
2018/2019

Протокол от среща на студентите от ФПН с деканското ръководство,проведена на 10.04.2019 г.

Публична лекция относно замърсяването на световния океан с пластмасови отпадъци

2017/2018

Обучителен курс на тема „Саморегулацията на качеството в университета – предлагани решения“, проведен на 09.05.2018 г.

Научно-практически семинар “Мотивация и ангажираност в работата“, проведен на 29.03.2018 г.

Среща на студентите от ФПН с деканското ръководство, проведена на 22.03.2018 г.

Публична лекция на тема „Опръстеняването като метод за изследване миграцията на птиците (птичи паспорти)“, проведена на 14.03.2018 г.

Научно-практически семинар „Интерактивни методи и технологични решения в учебния процес“, проведен на 13.10.2017 г.

2016/2017

Протокол от обучителен курс по въпросите на качеството на образователния процес във ВУ, 30.05.2017 г., 2016/2017 уч. г.

Протокол от научно-практически семинар "Актуални аспекти на преподаването във ВУЗ", 28.04.2017 г., 2016/2017 уч. г.

Протокол от среща на студентите от ФПН с деканското ръководство, 19.04.2017 г., 2016/2017 уч. г.