Химия

За специалността

Oбучението по бакалавърска програма „Химия” е съобразено с европейските стандарти за подготовка на специалисти с висше образование и е обезпечено с висококвалифициран и мотивиран преподавателски състав,  прилагане на съвременни подходи със съответно информационно и материално осигуряване, модерни кабинети и лаборатории, участие в международни проекти. Завършилите бакалаври получават  професионална квалификация „Химик” и могат да се  реализират като: изследователи, специалисти и ръководители на научни и производствени лаборатории,  екипи за информационно обезпечаване, компютърно моделиране и екологосъобразно провеждане на химични процеси и системи; специалисти в химични, хранително-вкусови, фармацевтични, парфюмерийно-козметични и други производства, институции, организации и звена към тях; предприемачи за създаване на собствен високотехнологичен бизнес.

Студентите, които са избрали да изучават педагогически и психологически дисциплини, могат да работят като учители по химия и опазване на околната среда.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Химик и учител по Химия и ООС

квалификационна характеристика 2016 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022 г.

Реализация