Инструментариум

МОЛЕКУЛНА СПЕКТРОСКОПИЯ

  • Инфрачервен спектрофотометър Tensor 27, Brucker (4000 – 400 см-1);
  • Инфрачервен спектрофотометър Nicolet iS 50, Thermo Scientific (10000 – 400 см-1);

В средната инфрачервена област (4000 – 400 см-1) се изследват проби в течно или твърдо агрегатно състояние, несъдържащи вода, във вид на таблетка (KBr), суспензия (нуйол, флоуролаб), разтвор (неполярни разтворители), филм или фолио. Пробите не трябва да съдържат влага, висши алкохоли, киселини и други вещества, които взаимодействат с алкални халогениди. В близката инфрачервена област (10000 – 4000 см-1)  се анализират само твърди проби под формата на таблетки, прахове, гранули. Инструментите се управляват от софтуер (Opus 6.5 и OMNIC Software (ver. 9.3.30)), който позволява спектрите да бъдат обработвани след тяхното получаване и да бъдат сравнявани с други спектри от библиотеките, с които разполагаме.

  • UV-VIS спектрофотометър Evolution 300, Thermo Scientific (VISIONpro Software (ver. 4.5.0)).

Регистриране на абсорбционни спектри на вещества в течно агрегатно състояние или приведени в разтвор в областта от 200 до 1000 nm. Качествен и количествен анализ на органични и неорганични съединения. Изследване на кинетични зависимости.

Специалисти: ас. д-р Кр. Маринова и д-р Р. Николова

ЕЛЕМЕНТЕН АНАЛИЗ

  • Индуктивно свързана плазма с масспектрометърQtegra”, Thermo Scientific

Използва се за определяне на качествения и количествения елементен състав на водни разтвори, в т.ч. питейна вода, повърхностна вода, подземна вода, отпадъчна вода, водни и др. извлеци на седименти, почви, отпадъци и други образци от околната среда. С изключение на елементите: водород, въглерод, азот, кислород, флуор, хлор, благородните газове и част от актинидите всички останали елементи от Периодичната система могат да бъдат определени количествено в следови и ултраниски концентрации от ppt (ng/l) до ppm (mg/l) нива.  Могат да бъдат определени и изотопите на различните химични елементи.

      Специалисти: доц. д-р В. Георгиева

  • ANTEK 9000S Horizontal пиро-флуоресцентен анализатор на сяра работещ в съответствие със стандартите ASTM D 5453/ISO Решава изследователски задачи в областта на нефтохимията, нефтопреработването и производството на биогорива и контрол на качествата на течните горива и твърди и вискозни матрици, с температурен интервал на кипене 30-350°С.

    Специалисти: д-р З. Мустафа

ХРОМАТОГРАФИЯ

  • Високоефективен течен хроматограф (ВЕТХ) на фирмата Thermo Scientific, обезпечен с UV детектор с диодна матрица (Dionex UltiMate 3000 Diode Array Detector), флуоресцентен детектор (Dionex UltiMate 3000 FLD-3000 ) и детектор с аерозолна йонизация (Dione Coron Charged Aerosol Detector) на Thermo Scientific даващ възможност за решаване на изключително разнообразни хроматографски задачи;
  • Газов хроматограф Trace GC 1300 с масспектрометър TSQ 8000 на фирмата Thermo Scientific. Хроматографът е снабден с 30м неполярна колона, позволяваща разделянето на нисколетливи органични съединения в температурния диапазон от 30-300°С. Масспектрометърът е оборудван с йонизационна камера, работеща на принципа на електронен удар и мас-анализатор, който представлява три последователно свързани квадрупола. Комбинацията от тези две мощни микроаналитични техники осигурява:

- Разделяне и структурна идентификация на всеки компонент в анализираната проба, чрез сравняване на спектъра на неизвестните съединения с такива от библиотеката NIST.
- Определяне на количеството на компонента в пробата, чрез използването на стандартен или добре разработен за целта и валидиран метод.

  • Газов хроматограф Agilent Technologies 7890A (GC/FID ) снабден с пламъчно-йонизационен детектор, split/splitless инжектор и приставка за парофазен анализ (HeadSpace).

В областта на хроматографията са разработени методики за определяне на: метилови естери на мастни киселини, остатъчен метанол в биодизел (БД), ароматни въглеводороди, алкохоли, състав на органични смеси, качествен и количествен анализ на FAME в смеси с ДГ, анализ на етерични масла, спиртни напитки, въглеводороди в нефтопродукти и др., парофазен анализ на летливи органични съединения във води, масла и др., полициклични ароматни въглеводороди, рутин, ресвиратрол и ванилин в различни матрици. В лабораторията могат да се разработват методики и да се извършват и други анализи по договаряне с клиента.

Специалисти: доц. д-р Л. Гонсалвеш, д-р А. Вели и д-р З. Мустафа

ПОРОЗИМЕТРИЯ

  • Газ адсорбционен порозиметър „Surfer” на фирмата Thermo Scientific предназначен за снемане на адсорбционни изотерми по азот на мезо- и микропористи твърди тела. Въз основа на нискотемпературната адсорбция на азота (77 К) се снемат съответните адсорбционни изотерми, на базата, на които се определя типа на изотермата и хистерезисният и участък. Използвайки съответният математичен апарат се пресмята специфичната повърхност, обема и средния радиус на порите, както и разпределението на обема на порите по размер.

Специалисти: доц. д-р Л. Гонсалвеш и Соня Милева

ТЕРМИЧЕН АНАЛИЗ

  • апарат TG/DSC/DTA NETZSCH STA 449 F3 Jupiter

Термогравиметрия (ТG) и диференциален термичен анализ (DTA - квази-изотермични, квази-изобарни и изотермични ТG и DTA изследвания. Обекти – чисти вещества и сложни системи - органични, неорганични, природни, синтетични, полимерни, биологични. Определяни параметри – температурни, термохимични, масови и кинетични с помощта на фирмен и собствен софтуер. Изследвани процеси – топене, кристализация, полиморфни преходи, дехидратация (сорбционна, кристализационна, междуслойна вода), окисление, деструкция, структуриране, синтез, полимеризация и др. Качествено, полуколичествено и количествено определяне на чисти вещества и съставни компоненти в смеси. Определяне на нефтени и др. органични замърсители в почви.

Диференциално сканираща калориметрия (DSC) – Определя температура на стопяване, кристализация, встъкляване и др. Изследване на прахове, фолия, ципи, влакна, метални соли, горива, полимери, фармацевтични продукти, и др. Определяне топлини (енталпии) на състояния и процеси (топене, кристализация, полиморфни и агрегатни фазови преходи, химични реакции, полимеризация, вулканизация и др.). Определяне на специфична топлина при постоянно налягане. Определяне чистота на вещества. Обекти за изследване: полимери, лекарства, восъци, органични и неорганични вещества. Комплекси, стъкла, метални сплави и др. Извличане на данни за кинетични изчисления.

Специалисти: доц. д-р Л. Гонсалвеш и Соня Милева