За Работодатели

Центърът за кариерно развитие поддържа активна комуникация с представители на бизнес средата. Той осъществява връзката между университета и работодателите при организиране и провеждане на стажантски практики. Работодателите могат да използват Центъра за кариерно развитие за да обявяват свободни места за стажове и работа. Центърът гарантира, че информацията ще достигне до желаните от тях потребители.

Чрез Центъра работодателите могат да получат информация за студентите от необходимата /нужната им/ им специалност, да проведат работна среща и интервю с тях.

Дейности, насочени към работодателя:

  • Регистрира и представя на студентската общност работодатели, предлагащи студентски стажове и практики;
  • Подпомага процеса на подбор на студенти за стажове и практики;
  • Оказва съдействие на работодателите за разработване на програми за практики и стажове.

Допълнителна информация за работодатели

В Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас се провежда обучение в пет области на висшето образование:
Педагогически науки; Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване и спорт.

В 17 професионални направления и по над 60 специалности се обучават студенти, докторанти и специализанти за придобиване на образователно-квалификационни степени – професионален бакалавър, бакалавър и магистър и образователно-научна степен доктор. Обучението на студентите се осъществява в пет факултета и три колежа.

Факултети

Факултет по технически науки

Специалности: Химични технологии; Органични химични технологии; Технология на нефта и газа; Химични технологии и психология на кризисните ситуации; Неорганични химични технологии; Технология на водата; Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали; Химично инженерство, Зелени технологии, Технология на материалите и мениджмънт, Инженерни материали, Компютърни системи и технологии, Софтуерно инженерство, Електроника, Медицинска електроника, Техника и технологии в транспорта, Биотехнологии, Хранителни биотехнологии.

Факултет по обществени науки

Специалности: Стопанско управление; Маркетинг; Туризъм; Индустриален мениджмънт; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Български език и история; История и философия; Българска филология.

Факултет по природни науки

Специалности: Екология и опазване на околната среда; Химия.

Факултет по обществено здраве и здравни грижи

Специалности: Медицинска сестра; Акушерка; Лекарски асистент; Здравен мениджмънт.

Медицински факултет

Специалности: Медицина.

Колежи

Колеж по туризъм

Специалности: Управление на туроператорската и турагентската дейност; Организация и управление на хотела и ресторанта.

Медицински колеж

Специалности: Рехабилитатор.

Технически колеж

Специалности: Компютърни системи и технологии; Електротехника; Транспортна техника и технология; Машиностроене и уредостроене; Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника; Автомобилна електроника.