Професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище)

Кандидат: гл. ас. д-р Дечко Митев Игнатов

Обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище), обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Дечко Митев Игнатов
2. Рецензия от проф. дн Малчо Малчев - външен член
3. Рецензия от проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков - външен член
4. Становище от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Огнян Стоянов Миладинов - външен член
6. Становище от проф. д-р Румяна Йорданова Папанчева - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Златка Александрова Димитрова - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров - външен член

Дата на публикуване на сайта 27.06.2019 г.