Професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищно образование, формиране на игрови и социални умения)

Кандидат: гл. ас. д-р Марияна Станчева Тодорова

Обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищно образование, формиране на игрови и социални умения), обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Марияна Станчева Тодорова
2. Рецензия от проф. дн Радослав Иванов Пенев - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Надежда Ангелова Калоянова - вътрешен член
4. Становище от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Румяна Йорданова Папанчева - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Румяна Илчева Неминска - външен член
7. Становище от доц. д-р Петя Йорданова Караиванова - външен член
8. Становище от доц. д-р Красимира Атанасова Димитрова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 27.06.2019 г.