Професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност 05.02.21. Организация и управление на производството (Управление, малък бизнес и конфликтология)

Кандидат: гл. ас. д-р Стоян Транев Транев

Обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност 05.02.21. Организация и управление на производството (Управление, малък бизнес и конфликтология), обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Резюме на научните и научно-приложните приноси на трудовете на гл. ас. д-р Стоян Транев Транев
2. Рецензия от проф. дн Венелин Кръстев Терзиев - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Иван Тенев Димитров - вътрешен член
4. Становище от проф. дикн Кирил Петров Ангелов - външен член
5. Становище от проф. д-р Иван Цанов Цанов - външен член
6. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Николай Милчев Милев - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 21.06.2019 г.