Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщеномрежови модели на градски транспорт”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Иван Стефанов Вълков
Научни ръководители:
проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Иван Стефанов Вълков
3. Рецензия от проф. д-р Мария Петкова Христова - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член
5. Становище от чл. кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от проф.  дн Любка Атанасова Дуковска - външен член
7. Становище от доц. д-р Георги Йорданов Глухчев - външен член

Заседание на научното жури - 19.12.2018 г. от 11:00 ч., Заседателна зала - Блок 105Б, БАН