Образователната мобилност с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване в продължение на определен период във висши училища в чужбина. Този период варира от 2 дни (най-малко 8 учебни часа) до 2 месеца. Целта е подобряване на качеството на преподаване чрез обмен на най-добри практики и новаторски подходи на обучение, насърчаване на международното сътрудничество между висшите училища, както и интензифициране на студентската мобилност.

Образователната мобилност с цел обучение дава възможност на преподавателски и непреподавателски състав да проведат период на обучение от 2 дни до 2 месеца в предприятие или висше училище в друга страна участничка в програмата. Тази мобилност има за цел да обогати опита на служителите, да допринесе за интернационализацията и модернизацията на висшето образование. Мобилността може да бъде под формата на кратък стаж, наблюдение, обмяна на работен опит, учебна визита, работен семинар, конференция.

Прeди реализиране на мобилността на персонала изпращащата и посрещащата организация подписват заедно с преподавателите/непреподавателския състав Споразумение за мобилност (Mobility Agreement).

Заявление за Еразъм визита

Договор за преподаване (Mobility agreement for teaching)

Договор за обучение (Mobility agreement for training)

Финансовата подкрепа за мобилността на персонала зависи от стандарта на страната, в която ще се осъществи мобилността. Еразъм грантът е фиксиран спрямо групата от държави и не може да бъде увеличаван/намаляван.

Ставки за дневни:

Приемаща държава Сума на ден в евро
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия 180
Австрия, Белгия, Германия,  Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия 160
България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Северна Македония, Турция, Сърбия 140

Транспорт – финансират се пътните разходи на участниците под формата на единични ставки, които се изчисляват на базата на калкулатор на разстоянието, разработен от Европейската комисия.

Калкулатор за разстояния - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Ставки за път:

Пътни разстояния Сума
Между 0 и 99 км: 23 Евро на участник
Между 100 и 499 км: 180 Евро на участник
Между 500 и 1999 км: 275 Евро на участник
Между 2000 и 2999 км: 360 Евро на участник
Между 3000 и 3999 км: 530 Евро на участник
Между 4000 и 7999 км: 820 Евро на участник
8000 км или повече: 150 Евро на участник