Студентската мобилност с цел обучение представлява период на обучение в партниращо висше училище в чужбина. Този период е част от програмата за обучение на студента, завършваща с някоя от следните степени: бакалавърска, магистърска или докторска степен. Необходимо е мобилността да отговаря на обучението на студентите и техните потребности за личностно развитие. Продължителността на мобилността е от 2 до 12 месеца (един или два семестъра) по време на всяка степен на обучение.

Право на участие в студентска мобилност имат всички действащи студенти от редовно и задочно обучение, които са:

  • записани са за обучение, водещо до придобиване на степените „Бакалавър”, „Магистър” или „Доктор”;
  • имат успешно завършени мин. два семестъра от следването си в ОКС „Бакалавър“;
  • владеят езика, на който ще се провежда обучението, съгласно изискванията на приемащия университет;
  • отговарят на изискването - всеки студент/докторант има право на максимум 12 месеца мобилност за всяка степен на своето обучение (бакалавър, магистър, докторант).

Студентите попълват заявление за кандидатстване, което се подава в отдел „Международно сътрудничество“ на университета.

След като бъдат селектирани за участие в мобилността, студентите преминават Задължителна онлайн езикова оценка на сайта https://academy.europa.eu./. Оценката се извършва както преди мобилността, така и след нея. Указания за извършване на оценката - тук 

Прeди реализиране на студентска мобилност, изпращащата и посрещащата организация подписват заедно със студентите Споразумение за обучение (Learning Agreement).

Learning Agreement for study

Ако приемащият университет не предоставя бланка за Learning agreement, в такъв случай се ползва бланката тук. Описват се избраните от студента дисциплини, предлагани от приемащия университет и техните еквиваленти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Не се избират дисциплини, които вече са изучени от студента преди началото на мобилността. За дипломантите и докторантите се определя временен научен ръководител в приемащия университет. Студентите получават пълно академично признаване на тяхното обучение в университета-партньор. Признаването се осъществява на базата на получени оценки и кредити, отразени в академична справка (Transcript of Records), която приемащият университет издава в края на обучението.

Преди началото на мобилността университетът подписва със студента индивидуален договор за отпускане на финансова подкрепа. Безвъзмездните средства за индивидуална подкрепа се отпускат на студента за покриване на част от техните допълнителни пътни и дневни разходи във връзка с периода на обучение или стаж в чужбина. Еразъм грантът е фиксиран спрямо групата от държави и не може да бъде увеличаван или намаляван.

В случай на екологичен вид пътуване (влак, автобус, споделен автомобил, кораб), студентите ще получат еднократно средства в размер на 50 евро като допълнителна сума към индивидуалната подкрепа и до 4 дни допълнителна индивидуална подкрепа за покриване на дните за пътуване в двете посоки, ако е необходимо.

Приемаща държава Сума на месец в евро
Група 1 Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия 600
Група 2 Австрия, Белгия, Германия,  Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия 600
Група 3 България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Северна Македония, Турция, Сърбия 540