Практиките в чужбина са допустими за кандидати, записани в ОКС Бакалавър, Магистър или Доктор, независимо от формата на обучение, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след дипломирането на студента/отчисляването на докторанта. Задължително условие е практиката тематично да съответства на областта на знание/специалността на студента/докторанта. Целта е придобиване на специфични практически умения.

Мобилностите с цел практика за студенти и докторанти от Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ се осъществяват в партньорство с Консорциума за студентски практики ЕРАЗЪМ – “Асоциация за подпомагане на академичната общност” (АПАО) http://isic.bg/

Продължителността на мобилността е от 2 месеца до 12 месеца, като се прилага правилото на Европейската комисия, че общата продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен.

Всички заинтересовани студенти/докторанти могат да се информират относно приемащите институции, където могат да се проведе практиките, публикувани на уеб-сайта на АПАО - http://isic.bg , както и да се свържат с експертите от АПАО, които отговарят за студентската мобилност. Студентите/докторантите могат да кандидатстват за мобилност с цел практика и при други работодатели, които не са включени в списъка, публикуван на уеб-сайта на АПАО http://isic.bg , като в този случай важат правилата за съответствие на практиката с областта на знание/специалността на кандидата и изискванията за легитимност на работодателите.

Други сайтове за търсене на практика, предоставени от Европейската комисия:

https://erasmusintern.org/

https://www.leo-net.org/

https://europe-internship.com/  

В двата случая кандидатите сами се свързват с потенциалния работодател, който трябва да изпрати Letter of Invitation (по приложения образец), ако е съгласен да приеме студента/докторанта за осъществяване на практика.

Студентите попълват заявление за кандидатстване, което се подава в отдел „Международно сътрудничество“ на университета.

След като бъдат селектирани за участие в мобилността, студентите преминават Задължителна онлайн езикова оценка на сайта https://academy.europa.eu./. Оценката се извършва както преди мобилността, така и след нея. Указания за извършване на оценката - тук 

Прeди реализиране на студентската мобилност, изпращащата и посрещащата организация подписват заедно със студента Споразумение за практика (Learning Agreement for Traineeship). Описват се задачите, които заминаващият студент се очаква да изпълнява в приемащата организация/предприятие.

Learning Agreement for Traineeship

Преди началото на мобилността университетът подписва със студента/докторанта индивидуален договор за отпускане на финансова подкрепа. Безвъзмездните средства за индивидуална подкрепа се отпускат за покриване на част от допълнителни пътни и дневни разходи във връзка с периода на стаж в чужбина. Еразъм грантът е фиксиран спрямо групата от държави и не може да бъде увеличаван или намаляван.

В случай на екологичен вид пътуване (влак, автобус, споделен автомобил, кораб), студентите ще получат еднократно средства в размер на 50 евро като допълнителна сума към индивидуалната подкрепа и до 4 дни допълнителна индивидуална подкрепа за покриване на дните за пътуване в двете посоки, ако е необходимо.

Приемаща държава Сума на месец в евро
Група 1 Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия 750
Група 2 Австрия, Белгия, Германия,  Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия 750
Група 3 България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Северна Македония, Турция, Сърбия 690