Медицинска електроника

За специалността

Студентите, които се обучават по специалност „Медицинска електроника”, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, завършват обучението си с професионална квалификация „инженер по медицинска електроника. Основната цел на обучението е да се подготвят квалифицирани специалисти в областта на медицинската електроника и свързаните с нея области – електроника, компютърни и информационни технологии. Образователната програма „Медицинска електроника” отговаря на потребностите от специалисти, извършващи конструиране, производство и поддръжка на медицинска техника. Подготовката на специалистите включва придобиването на задълбочени познания в областта на: - инженерните науки – конструиране и обслужване на медицинска електроника, микропроцесорна техника, електротехника, метрология и контрол на качеството; - информационните технологии – автоматизация на проектирането, компютърни симулации и др. Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация като: - конструктори, тест инженери, системни инженери и др.;

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер по електроника

квалификационна характеристика 2020 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020 г.

Реализация

  • Инженер електронна техника
  • Медицинска техника