Техника и технологии в транспорта

За специалността

Специалността „Техника и технологии в транспорта“ има за цел да подготвя инженерни специалисти в областта на технологиите за производство, ремонт, техническа експлоатация и управление на техника, предназначена за транспорт на различни видове товари, вкл. течни товари и газове. По време на обучението си специалистите получават много добра фундаментална и общо-инженерна подготовка. Придобиват солидна специална подготовка за двигателите с вътрешно горене, транспортната техника и технологиите за нейното проектиране и използване при превозване на товари. На тази база се формират практически и теоретически знания за решаване на конкретни проблеми при проектирането и експлоатацията на обекти в областта в техниката и технологиите в транспорта. Завършилите специалност “Техника и технологии в транспорта“ могат да се реализират като ръководни кадри и специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени, строителни и обществени организации, в научно-изследователски и проектантски институти, конструкторски бюра, както и в други фирми от областта на икономиката.

Презентация

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер по техника и технологии в транспортта

квалификационна характеристика 2018 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2018 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2018 г. 

Реализация

  • Началник парк в метрополитен
  • Инспектор транспортна служба
  • Управител, транспорт
  • Мениджър, логистика
  • Машинен инженер
  • Инженер, двигатели с вътрешно горене