Предучилищна и начална училищна педагогика

За специалността

Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като на завършилите се присъжда професионална квалификация “Педагог”, “Детски учител” и „Начален учител”. По време на обучението студентите получават задълбочени знания по Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика, Психология, Методика на обучението и възпитанието в детската градина и началното училище. Получената професионална квалификация дава възможност за реализация в детските градини и началните училища и в други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието. Завършилите получават образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и могат да продължат образованието си по магистърски програми.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Педагог, детски учител и начален учител

квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план - 2021 г. 

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2021 г.

Реализация

Бакалавърът с квалификация „Педагог – детски и начален учител“ може да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като:

  • начален учител;
  • учител в група за целодневна организация на учебния ден;
  • учител в детска градина;
  • учител в подготвителна група в училище;
  • учител по Компютърно моделиране;
  • ръководител (директор/помощник директор) на детска градина, училище, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) и други помощни звена в сферата на образованието;
  • експерт в общински отдел „Образование“;
  • експерт по предучилищно и начално училищно образование в РУО;
  • организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове.