Стопанско управление

За специалността

Основна цел на специалност „Стопанско управление“ или „Мениджмънт“, както се нарича в западните страни, е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на организацията и управлението на дейността на организациите.

Спецификата на специалността предопределя нейния широкообхватен спектър на приложение. Завършилите могат да работят във всяка сфера на частния и обществения сектор; в организации от всеки тип и във всеки отрасъл, в материалното производство и услугите, в банки и застрахователни компании, в държавната и общинската администрация.

Дипломираните студенти могат да се реализират като ръководители, мениджъри или служители в звена на различни нива в йерархията на организацията, специалисти в областта на управлението, консултанти, експерти по мениджмънт или да развиват собствен бизнес.

Учебният план на специалността е разработен въз основа на учебните планове на водещи университети от Европа и САЩ.

Завършилите специалността получават солидни теоретични знания и практически умения в областта на макро и микроикономиката, счетоводството, финансите и банковото дело, стопанския анализ, маркетинга, общия мениджмънт и управлението на човешките ресурси, операционния мениджмънт и логистиката, бизнес планирането и стратегическото управление, управление на проектите, както и в други области, необходими за успешното управление на организациите.

Обучението по специалността се извършва в три степени – „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“. Завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ могат да продължат обучението си в магистърска степен. Завършилите магистърска степен могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „Доктор“.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Бакалавър по Стопанско управление

Квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2021 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2021 г.

Реализация